Obec Baškovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Záverečný účet 2018

 10.06.2019

Záverečný účet Obce Baškovce

za rok 2018

Predkladá : Peter Báthory

Spracoval: M. Chomičová

V Baškovciach, dňa 05.06.2019

Návrh záverečného účtu:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ...............................
 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa .................................
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Baškovciach, dňa ....................., uznesením  č.:...............

Záverečný účet:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ..........................................................
 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .................................
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2018

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

 1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

 1. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

 1. Hodnotenie plnenia programov obce


Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako  prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.11.2017 uznesením č.10/2017

Rozpočet bol zmenený  tri krát:

 • prvá zmena   schválená rozpočtovým opatrenímč.1,            starostky    dňa 25.6.2018  
 • druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.2,           starostky   dňa 30.9.2018
 • tretia zmena  schválená  rozpočtovým opatrením č.3,          starostky  dňa 30.11.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

55 000

82 100

z toho :

Bežné príjmy

55.000

70 600

Kapitálové príjmy

0

9 000

Finančné príjmy

0

2 500

Príjmy RO s právnou subjektivitou

0

0

Výdavky celkom

56 480

74 540

z toho :

Bežné výdavky

55 000

73 060

Kapitálové výdavky

1 480

1 480

Finančné výdavky

0

0

Výdavky RO s právnou subjekivitou

0

0

Rozpočtové hospodárenie obce


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

82 100

81 210,30

98,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 82 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 81 210,30 EUR, čo predstavuje  98,91 % plnenie.

 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

70 600

69 723,51

98,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 70 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 69 723,51 EUR, čo predstavuje 98,75 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

59 360

59 580,08

100,37

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50 600 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 50 929,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,37 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 6 400.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 270,22 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 062,08 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 208,14 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  79,45 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 54,76  EUR.

Daň za psa 152,00 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 0.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  2 228,00 EUR

 1. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 350,00

1 559,23

115,49 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 850.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 875,23 EUR, čo je 102,96%  plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 588,00 EUR a príjmy z prenajatých budov a objektov vo výške 287,23 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 684,00 EUR, čo je 136,80 % plnenie.

 1.  iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 920,00

2 589,66

88,68 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 920,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 589,66  EUR, čo predstavuje 88,68 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované aj  príjmy z dobropisov a z  vratiek.

 1. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 654,42 EUR bol skutočný príjem vo výške 654,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

100,84

Evidencia obyvateľov/REGOP

MV SR

18,00

Register adries

Okresný úrad Michalovce

627,48

Voľby do samosprávy obce

OÚ MI odbor krízového riadenia

66,22

Transfér CO

MFSR

9000,00

Dotácia na rekonštrukciu strechy

ÚPSVaR Michalovce

5182,00

Dotácia AČ

Spolu:

14 994,54

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

9 000

9 000

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  9 000 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 1. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 500

2 486,79

99,47 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 486,79 EUR, čo predstavuje  99,47 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

73060,00

69 920,26

95,70

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 73 060,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 69 920,26 EUR, čo predstavuje  95,70 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

 Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

73 060

       69 920,26         

             95,70 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 73 060  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume  69 920,26 EUR, čo predstavuje  95,70 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 20 770 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 22 482,83 EUR, čo je 108,24 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  aktivačných pracovníkov .

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov

7 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7 721,21 EUR, čo je 98,98 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 44 490,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 39 716,22  EUR, čo je 89,26 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

 1. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

                 1 480,00

               1480 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume  1 480,00  EUR, čo predstavuje  1480 % čerpanie.

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov  vo výške 1 480 EUR, boli použité na projektovú dokumentáciu –rekonštrukciu strechy OcÚ. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

 1. Príprava projektovej dokumentácie

Z rozpočtovaných  1 480 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 480 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b/Kapitálové výdavky vo výške 8 981,00 EUR na údržbu strechy OcÚ budú čerpané v roku 2019.

 1. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

               0,00

               0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

                                                                                        

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné  príjmy spolu

69 723,51

z toho : bežné príjmy obce

69 723,51

             bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

69 920,26

z toho : bežné výdavky  obce

69 920,26

             bežné výdavky  RO

0,00

Bežný rozpočet

-196,75

Kapitálové  príjmy spolu

9 000

z toho : kapitálové  príjmy obce

9 000

             kapitálové  príjmy RO

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

1480,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce

1 480

             kapitálové  výdavky  RO

0,00

Kapitálový rozpočet

7520,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

7323,25

Vylúčenie z prebytku/

7323,25

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

2486,79

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií

2486,79

Príjmy spolu 

81210,30

VÝDAVKY SPOLU

71400,26

Hospodárenie obce

9810,04

Vylúčenie z prebytku/

9810,04

Upravené hospodárenie obce

0,00

                                                                                                                                      

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  9000,00 EUR, a to na :
 • rekonštrukciu strechy obecného úradu vo výške 9 000,00 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 810,04  EUR, navrhujeme použiť na :

 • tvorbu rezervného fondu vo výške 810,04  EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 810,04  EUR.

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

1 387,98     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

1 098,81    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

                - z finančných operácií

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........      

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie .......... 

1 480,00

     

               - krytie schodku rozpočtu

196,75

               - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2018

810,04     

5.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2018  v EUR

KZ  k  31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

264 093,66

260 127,12

Neobežný majetok spolu

261 188,37

249 982,58

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

212 393,31

201 181,82

Dlhodobý finančný majetok

48 795,06

48 800,76

Obežný majetok spolu

2 905,29

10 144,54

z toho :

Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

418,50

334,50

Finančné účty

2 486,79

9 810,04

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2018 v EUR

KZ  k  31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

264 093,66

260 127,12

Vlastné imanie

159 216,97

151 696,60

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

159 216,97

151 696,60

Záväzky

11 597,43

22 982,72

z toho :

Rezervy

500,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

8 981,00

Dlhodobé záväzky

0,00

0,00

Krátkodobé záväzky

1 097,43

3 501,72

Bankové úvery a výpomoci

10 000,00

10 000,00

Časové rozlíšenie

93 279,26

85 447,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR

z toho v  lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

 • dodávateľom

685,63

685,63

0,00

 • zamestnancom

2 270,65

2 270,65

                      0,00

 • poisťovniam

434,77

434,77

                      0,00

 • daňovému úradu

110,67

110,67

                      0,00

 • bankám

10 000,00

10 000,00

                      0,00

 • štátnym fondom

 • ostatné záväzky

Záväzky spolu k 31.12.2018

13 501,72

13 501,72

0,00

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2018

Ročná splátka úrokov

za rok 2018

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018

Rok

splatnosti

Prima banka a.s.

10 000,00

340,27

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:  

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

 1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 2. suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.


  1