Okresný úrad Košice

 11.03.2021

                        Oznámenie
     Okresný úrad Košice Vám oznamuje , že správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi


1 2 3 4 5