Podmienky získania príspevku za ubytovanie ľudí z Ukrajiny

 01.04.2022

Kto môže získať príspevok na ubytovanie Ukrajinca?

Nárok na príspevok má osoba vlastniaca nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie – prenajímateľ, ktorá poskytla bezodplatné ubytovanie odídencovi a predloží obci zmluvu o poskytnutí tohto ubytovania. Vzor takejto zmluvy sa nachádza na internetovej stránke https://minv.sk/ a https://ua.gov.sk/.  Príspevok sa poskytuje za každý deň ubytovania. Prílohou zmluvy je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.

Na príspevok po splnení podmienok majú nárok nasledujúce osoby a subjekty:

  • vlastníci bytov a rodinných domov
  • ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie
  • obce a vyššie územné celky

Podmienky získania príspevku na ubytovanie Ukrajincov

Vláda udelí príspevok za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode mu bolo toto ubytovanie poskytnuté. Podmienkou je uzavretie vyššie spomínanej zmluvy o poskytnutí takéhoto ubytovania, táto zmluva však musí byť uzavretá medzi majiteľom a osobou so štatútom dočasného útočiska. Ak sa jedná o neplnoleté dieťa, takúto zmluvu za neho uzatvorí zákonný zástupca. Odídenec je povinný raz mesačne oznámiť obci, že mu je poskytované ubytovanie oprávnenou osobou. Príspevok sa poskytuje za noc, počas ktorej je odídenec ubytovaný.

Nehnuteľnosť, ktorá je poskytnutá  odídencovi musí spĺňať minimálne požiadavky, ktorými sú: rozloha obytnej plochy bytu najmenej 12 m², z čoho na 1 osobu  pripadá minimálne 6 m² a požiadavky na vybavenie bytu (napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu, odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalovania splachovacieho záchoda, technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne vykurovanie obytných miestností, ak je vykurovaný tuhým palivom, musí takýto byt obsahovať priestory na jeho uskladnenie).

Rovnako tak môže získať príspevok aj iná oprávnená osoba, poskytujúca bezodplatné ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky na ubytovanie, ak túto skutočnosť oznámi obci a nahlási jej celkovú kapacitu ubytovania. Príspevok jej môže byť udelený najviac v rozsahu na počet odídencov nahlásených obci. Taký istý nárok na príspevok má aj obec, alebo vyšší územný celok poskytujúci bezodplatné ubytovanie odídencovi.            

Ak oprávnená osoba poskytla ubytovanie odídencovi pred 30. marcom 2022, môže oň žiadať na základe oznamovacej povinnosti do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Vyplácanie príspevku

Obec vyplatí oprávnenej osobe príspevok po predložení výkazu obsahujúceho počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi poskytnuté ubytovanie a ďalších informácii uvedených vo vzore výkazu nachádzajúceho sa na webovej stránke ministerstva. Oprávnené osoba je tak povinná urobiť do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, počas ktorého poskytla odídencovi ubytovanie. Ministerstvo vyplatí obci príspevok do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje a tá je povinná ho do 5 pracovných dní vyplatiť oprávnenej osobe.            

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok sa poskytuje v hotovosti.

Výška príspevku

Príspevok za ubytovanie odídenca, ktorý dovŕšil vek 15 rokov sa poskytuje oprávnenej osobe vo výške 7 eur za jednu noc jeho ubytovania. Za mladšiu osobu sa poskytuje príspevok vo výške 3,50 eura.

Obmedzenia výšky príspevku v zmysle zákona pri ubytovaní odídencov v nehnuteľnosti s jednou obytnou miestnosťou, ktoré by v zmysle vyhlášky presiahli 500 eur sú vo výške 500 eur za každý kalendárny mesiac za všetkých ubytovaných odídencov dokopy. Pri ubytovaní v dvoch obytných miestnostiach, ktoré by na základe vyhlášky presiahli 750 eur je maximálna poskytnutá suma 750 eur. Pri troch obytných miestnostiach je maximálna výška príspevku 1.000 eur. Ak má nehnuteľnosť 4 a viac miestností  za všetkých odídencov v nej ubytovaných možno poskytnúť príspevok v maximálnej výške 1.250 eur.            

Príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje najdlhšie do 30. júna 2022.


    1 2 3 4 5 6 7 8