Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 29.11.2022


1 2 3 4 5 6 7