KSK - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentunový článok

 24.04.2023

Vec
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“.
Obec Baškovce podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, zverejňuje návrh strategického dokumentu na svojej webovej stránke a taktiež na úradnej tabuli obce. Verejnosť tak môže nahliadnuť robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu, ktoré sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu budú verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní .

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zverejnené: 24.04.2023

Zvesené: 20.05.2023

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

1 2 3 4 5 6 7 8