KSK - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

 02.06.2023

Vec

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente


Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci zasielame (v elektronickej podobe).

Obec Baškovce podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, zverejňuje na svojej webovej stránke a taktiež na úradnej tabuli obce „ Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

Verejnosť tak môže nahliadnuť do „„Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

„Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“  bude verejnosti prístupné najmenej po dobu 15 dní .

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

040 01 Košice

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zverejnené: 02.06.2023

Zvesené: 20.06.2023


Príloha

Oznámenie o strategickom dokumente

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu1 2 3 4 5 6 7 8