Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 09.06.2023

Pozvánka

Týmto Vás pozývam na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.06.2023 o 18:30 na Obecnom úrade v Baškovciach.

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2022

6. Návrh záverečného účtu za rok 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Baškovce za rok 2022

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2023

8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. Polrok 2023

9. Deň rodiny 2023

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

V Baškovciach dňa 9.6.2022                                                                                  Peter Báthory

                                                                                                                                                    Starosta obce1 2 3 4 5 6 7 8