ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny

 12.07.2023


Vec

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.


Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ podľa § 5 ods. 1 zákona.

„Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ je strategickým dokumentom pre oblasť regionálneho rozvoja Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti.

Obec Baškovce podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, zverejňuje na svojej webovej stránke a taktiež na úradnej tabuli obce rozsah hodnotenia strategického dokumentu  „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030“

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v kosickom-kraji a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja.

Verejnosť tak môže nahliadnuť do Oznámenia strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030“, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona, Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.1 2 3 4 5 6 7 8