Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

 17.03.2021

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov 

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na

podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská

distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do

ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.

Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na

dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického

vedenia vyznačeného na priloženom mapovom podklade.

Odôvodnenie:

Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z

dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené

z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.

V Košiciach  dňa 15.3.2021


    1 2 ... 13