HaZZ Michalovce - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

 09.09.2022

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH

Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce  

Č.p.: ORHZ-MI1-416-001/2022                                                             Michalovce 9. septembra 2022  

  

  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na základe § 21 písm.

o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. (2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

  

  

  

ODVOLÁVA 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch  v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od

10. septembra 2022 o 12:00 hodine

  

  

  

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený odo dňa 1. júla  2022 listom č. p.: ORHZ-MI1-416/2022.  

  

   

                      

plk. Mgr. Martin Tejgi   

riaditeľ  

Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach

                                                  1 2 ... 13